Фондация „Льондев“

Фондация „Льондев” за култура и изкуство е регистрирана през  2003 г. и има за цел да подкрепя и популяризира българското народно творчество и фолклор и неговите изяви във всичките му форми. Посредством българското фолклорно изкуство, ние се надяваме да информираме света за българските духовни и културни ценности. Във времето на динамична смяна на ценностите точно фолклорното изкуство е най-верният критерий за душевното богатство на народите, най-пълноценно разкрива националните специфики и дава възможност за изразяване и интегриране в общото европейско и световно пространство.
Фондацията се стреми да открива и подпомага постижения в областта на живописта, графиката, скулптурата, художествените занаяти, музикалното и танцовото изкуство, българския фолклор и пр.

Фондация „Льондев” и Детски арт център „Приказка”

През 2012 г., в сътрудничество с детски арт център „Приказка”, дейността на фондацията се фокусира приоритетно върху детското творчество – възпитателното и изграждащо въздействие на изкуството върху детето и младежите, работа с различни групи деца в риск и свързаните с тях, работа по проблеми в семейството, както и при взаимоотношения в различни среди и прослойки и т.н.

Предстоящи проекти:
–    работа върху психологически проблеми в най-ранна детска възраст, свързани с трудна адаптация към новата среда на детското заведение и проблеми в общуването – „Адаптационна програма за деца и родители”;
–     работа по програмата – „Агресия при децата”;
–    работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми;
–     арт занимания в болниците с деца, които не са на легло – програма „Изкуството срещу болестта”;
–     работа по проблемите при интегриране и възприемана на деца с различни заболявания като детска церебрална парализа, синдром на Даун, аутизъм и т.н. – програма „Лечебната сила на изкуството”
– осигуряване качество на живота за децата и младежите с увреждания и/или СОП чрез предоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната социална интеграция и професионална реализация; осъществяване на корекционно – компенсаторна и интеграционна работа с деца с различни видове физически и интелектуални увреждания и специални образователни потребности; подпомагане на интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища; подкрепа и съдействие на децата с увреждания и техните семейства; привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата с увреждания и техните семейства.
Целеви групи

: – деца на възраст от 7 до 18 г. с различна степен на тежест и вид увреждания и техните семейства;

– деца с лека и средна степен на умствена изостаналост; – деца със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм,  множествени увреждания, синдром на Даун и др.);

– деца с речеви нарушения;

– работа с деца от домове за сираци по специални програми, включващи различни видове изкуства, спорт, организация на свободно време и участия в различни обществени мероприятия като участия в изложби, фестивали, състезания, конкурси, лагери и т.н.

Екипът на Фондация „Льондев” заедно с професионалните педагози и психолози, творци, специалисти в различни области имат огромното желание и амбиции
посредством тези дейности да успеят да предоставят децата от домове възможността да получат близка да семейната среда, в която пълноценно да развиват своя потенциал, таланти, психика, да се изграждат като пълноценни и качествени граждани.
–    създаване на „тийн групи”, с цел откриване и осмисляне на техните интереси, определяне насоки на развитие;
–    организиране на групи за терапевтична помощ и взаимопомощ на хора с различни емоционални проблеми, насоки за работа;
–    организирана групи за въздействие и помощ на хора с проблеми в семейството (отношения съпруг/съпруга, деца/родители и т.н.) – комплекс от услуги в общността за подпомагане на деца и семейства в риск, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата.

За композитора проф. Петър Льондев
Неин основател и идеен вдъхновител е изтъкнатия български композитор проф. Петър Стефанов Льондев –  композитор, музиковед, педагог,

етно-музиколог и общественик. Роден в гр. Харманли. Учи цигулка първоначално при баща си Стефан Льондев – диригент, музикален педагог и

краевед, а по-късно при Петър Арнаудов и проф. Елена Генева. Завършва харманлийската реална гимназия и Софийското музикално училище, а

по-късно Българската държавна консерватория с две специалности, като изучава музикална фолклористика при проф. Стоян Джуджев, композиция при

проф. Александър Райчев, хармония при проф. Парашкев Хаджиев, полифония при проф. Здравко Манолов, оркестрация при проф. Марин Големинов и

музикални форми при проф. Веселин Стоянов. 32 години работи като научен сътрудник в Института за музикознание при БАН, а заедно с това

преподава последователно в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Благоевградския университет “Неофит Рилски”, Шуменския университет

“Константин Преславски”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Член е на

Националната агенция за оценяване и акредитация. Гост преподавател е също така в Белоруския държавен педагогически университет “Максuм Танк”

и Лвовския национален университет “Иван Франкo” (Украйна). Записва над 40 000 народни песни и инструментални мелодии, половината от които

дешифрира. Създава над 1500 хорови и детски песни и както и част от репертоара на Мистерия на българските гласове като “Ерген деда” и “Кавал

свири”, а за последната получава световната награда “Грами” в Лос Анжелис (САЩ) за 1989 г. Между известните му книги изпъкват тази за автора на

Първата българска симфония Никола Атанасов и изследването “Песни, записани с хурмузиеви невми през ХIХ столетие в България”, а между

последните могат да се видят “Енигмите на музиканта” и “111 тракийски народни песни”.

  • www.prikazkabg.com
  • Приятели

    245-na-160